Biträdande Verksamhetschef till Omvårdnadsområde Huddinge, Tema Akut o …

This job posting expired and applications are no longer accepted.
REGION STOCKHOLM Publicerat: 2020-11-26
Ort
Stockholms län
Anställningsform:
Heltid
Yrkesområde
Akutsjukvård Chef- och ledarskap
Antal tjänster
1
Sista ansökningsdag
2020/12/10
Län / område
Stockholm

Arbetsbeskrivning

Om tjänsten 
Som Biträdande verksamhetschef kommer du vara delaktig och engagerad när Tema Akut och Reparativ medicin genomför en organisationsjustering. I denna roll har du tillsammans med Verksamhetschef Omvårdnad ett sammanhållet strategiskt och operativt ansvar för akut- som elektiv vård för att uppnå en framgångsrik universitetssjukvård, forskning och utbildning.Du kommer inledningsvis vara chef för fem omvårdnadschefer och samarbetar med verksamhetschef i frågor som berör alla enheter inom omvårdnadsområdet gällande vårdutveckling, omvårdnadsforskning och säkerställer övergripande kompetens och kompetensutveckling av omvårdnadspersonalen i omvårdnadsområdet inom professionsämnet.Du rapporterar direkt till Verksamhetschefen för Omvårdnadsområde Huddinge och ingår i Omvårdnadsområdets ledningsgrupp.
I rollen som Biträdande verksamhetschef har du ansvar för den personal, de lokaler, den utrustning och den budget dina enheter erhållit.  
Du ansvarar lokalt för den löpande verksamheten och ska bevaka att verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är tillfredsställande samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker. Du kommer också att ansvara för upprätthållande av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.
Vidare ska du ansvara för verksamhetens budget och resursernas användning samt ha ett samlat resultatansvar för enheter som ingår i ansvarsområdet.Du ska tillsammans med verksamhetschef OOH och övriga verksamhetschefer upprätthålla effektiva samverkansstrukturer samt säkerställa att vårdgivaren kan uppfylla sitt åtagande inom Forskning och Utbildning.
Inom ramen för tilldelat uppdrag ska du tillse att omvårdnad följer gällande krav på god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patienternas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet enligt HSL och PSL samt övriga författningar och lagstiftningar som är relevant för uppdraget.
Du rapporterar till verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som extern. Du förväntas även tillföra verksamheten aktiviteter som stärker och lyfter omvårdnadsperspektivet i det tvärprofessionella samarbetet och inom akademin.
Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.
Vi söker
Vi söker dig som är sjuksköterska med magisterutbildning i ledarskap. Du har djup specialistkompetens inom relevant kunskapsområde för verksamhetens patienter. Du har ett strategiskt perspektiv vad gäller omvårdnadsutveckling, utbildning ochkompetensutveckling och har även gedigna kliniska kunskaper gällande omvårdnad av temats patientgrupper.
Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ditt arbete är organiserat enligt tydliga processer.Du har engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas samt brinner för att förbättra vårdprocesser tillsammans med andra.
Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.
Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.
Uppdraget för Omvårdnadsområde Huddingeär att säkerställa högklassig vård, forskning och utbildning för patientgrupper inom akutsjukvård, internmedicin, trauma/akutkirurgi, ortopedi, Infektionssjukvård.
Omvårdnadsområde Huddinge består idag av åtta vårdenheter: Akutmottagning, AVA-Akutvård, KAVA-Kirurgisk Akutvård, MAVA-Medicinsk Akutvård, MIMA-Medicinsk intermediärvård, B86-88-Akutkirurgisk vårdavdelning, K81-83-Ortopedisk vårdavdelning, Ortopedmottagning. Planering pågår för en organisationsjustering där omvårdnad inom infektionssjukvården ingår från den 1 februari. Området träffar patienten i flera delar av resan genom vårdtillfället varför arbete med en sammanhållen vårdprocess är av stor vikt.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
Personligt brev
CV
Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag)
Sjuksköterskelegitimation
Magisterexamen i Ledarskap
Ansökan 
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 
Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna.  
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. 

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret. 

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!Relaterade jobb

Jobb och plats
Publicerad
2023-12-04
2023-12-04
2023-12-04
2023-12-04